கொள்முதல்

  1. பொருட்கள் கொள்முதல்
  2. வேலை கொள்முதல்
  3. சேவைகள் கொள்முதல்